Algemene voorwaarden

Voor diverse onderdelen van Van Dale zijn voorwaarden gesteld:

Van Dale elektronische producten
Van Dale Webwinkel

Van Dale Taaltrainingen
Van Dale Vertaalbureau

Algemene voorwaarden Van Dale elektronische producten

1. Definities en omschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aangewezen Apparatuur: de apparatuur van Gebruiker waarop deze het Product blijkens de Licentieovereenkomst mag gebruiken. Bij gebreke van zodanige aanwijzing in een Licentieovereenkomst geldt als Aangewezen Apparatuur de stand-alone personal computer van Gebruiker waarop het Product voor het eerst is geïnstalleerd. Indien aan Gebruiker een Meervoudig Gebruiksrecht of een Netwerklicentie is verleend gelden als Aangewezen Apparatuur de in de Licentieovereenkomst aangeduide pc's, servers of werkstations op de in de Licentieovereenkomst aangeduide lokatie;

 

Documentatie: de door Uitgever verschafte beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van het Product, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door of namens Uitgever aan Gebruiker ter beschikking gesteld;

Gebruiker: degene met wie de Uitgever een Licentieovereenkomst ter zake van een of meer Producten heeft gesloten of degene die een of meer Producten heeft verkregen;

Gebruiksrecht: het recht van Gebruiker om een Product te gebruiken voor het beoogde doel zoals omschreven en bepaald in deze voorwaarden en eventueel nader bepaald in een Licentieovereenkomst;

Licentieovereenkomst: een door Uitgever in welke vorm dan ook (schriftelijk, in briefvorm of mondeling) gesloten overeenkomst met Gebruiker met betrekking tot beschikbaarstelling van een of meer Producten; de Licentieovereenkomst wordt in beginsel vastgelegd in een Licentiecertificaat;

Meervoudig Gebruiksrecht: het recht van Gebruiker om het Product te installeren en te gebruiken op meer dan een pc of werkstation. Een Meervoudig Gebruiksrecht kan slechts worden verleend bij schriftelijke Licentieovereenkomst en is beperkt tot het aantal in de Licentieovereenkomst aangeduide pc's of werkstations op de in de Licentieovereenkomst aangeduide lokatie;

Netwerklicentie: het recht van Gebruiker om het Product te installeren en te gebruiken op de Aangewezen Apparatuur voor een in de Licentieovereenkomst genoemd maximaal aantal eindgebruikers. De installatie dient te geschieden in samenhang met de bijgeleverde beveiligingssoftware. De Netwerklicentie kan slechts worden verleend bij schriftelijke Licentieovereenkomst en is beperkt tot het in de Licentieovereenkomst aangeduide maximum aantal eindgebruikers.

Product: computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, zoals onder meer diskettes, cd-rom- of cd-i-schijven of andere elektronische gegevensdragers, dan wel anderszins langs elektronische weg of in enigerlei elektronische vorm door Uitgever aan Gebruiker ter beschikking gesteld, een en ander in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de beperkingen van het Gebruiksrecht wordt onder het Product mede de Documentatie begrepen;

Uitgever: Van Dale Lexicografie bv.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door Gebruiker gesloten overeenkomst met betrekking tot aanschaf van een exemplaar of tot gebruik van een Product en op elke Licentieovereenkomst, alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Gebruiker wordt door Uitgever uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voor zover dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Uitgever zijn aanvaard. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met toepasselijke voorwaarden van Gebruiker prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

3. Specificaties en gebruik

3.1 Het Product zal aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld in een versie of (zoals in geval van terbeschikkingstelling langs elektronische weg) op de wijze als bepaald in de specificaties van Uitgever, die gelden op het moment waarop het Product aan Gebruiker is aangeboden en welke door inontvangstneming en/of ingebruikneming van het Product door Gebruiker worden aanvaard.

3.2 Gebruiker is verplicht het Product alsmede de eventuele gegevensdragers, ondersteunende apparatuur en elektronische media waarop het Product is vastgelegd en/of met behulp waarvan het Product kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of vanwege Uitgever worden verstrekt. Gebruiker zal alleen aan vakbekwame en deskundige personen in zijn organisatie het gebruik van het Product en van voornoemde ondersteunende apparatuur en/of elektronische media toestaan.

3.3 Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is het Gebruiker slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een Product, toegang te verschaffen op de daartoe door Uitgever voorgeschreven of een in een bijzondere overeenkomst met Uitgever nader overeengekomen wijze.

 

4. Reikwijdte van het Gebruiksrecht

4.1 Uitgever verleent aan Gebruiker een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Product. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze algemene voorwaarden zijn toegekend; daarbuiten is het Gebruiker niet toegestaan het Product op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.

4.2 Het Gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, welke uitsluitend op basis van stand alone gebruik mogen worden verricht op en binnen de Aangewezen Apparatuur en uitsluitend door personen, werkzaam in de organisatie van Gebruiker: I het laden, in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Product conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties van Uitgever; II het kopiëren naar de harde schijf en uitprinten van enkele kleine gedeelten van informatie die uit een Product is opgevraagd; III het overbrengen naar een tekstbestand van enkele kleine gedeelten van informatie die uit een Product is opgevraagd en het uitprinten van dat tekstbestand.

4.3 Uitsluitend indien en zolang het product wegens storing van de Aangewezen Apparatuur niet kan worden gebruikt, mag Gebruiker het Product gebruiken op vervangende apparatuur, op voorwaarde dat het Product na herstel van de Aangewezen Apparatuur onmiddellijk volledig uit de vervangende apparatuur wordt verwijderd.

4.4 Het Product mag slechts worden geïnstalleerd of gebruikt op meer dan een pc of werkstation indien aan Gebruiker een Meervoudig Gebruiksrecht of een Netwerklicentie is verleend en Gebruiker de daarvoor geldende gebruiksrechtvergoeding heeft voldaan. In dat geval mogen de in artikel 4.2 bedoelde handelingen worden verricht op de Aangewezen Apparatuur en omvat het Gebruiksrecht tevens de transmissie van uit het Product opgevraagde informatie tussen onderdelen van de Aangewezen Apparatuur.

4.5 De in het Gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve van Gebruikers eigen privé- of bedrijfs- of beroepsactiviteiten, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van -al dan niet commerciële- exploitatie van het Product of enig gedeelte daarvan door Gebruiker of een derde.

4.6 Het is aan gebruiker niet toegestaan het Product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur of elektronische gegevensverzamelingen van derden of van Gebruiker zelf.

4.7 Het is Gebruiker niet toegestaan het Product te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, tenzij (en uitsluitend voor zover) het Product bestaat uit programmatuur en de voorgenomen handelingen volledig vallen binnen het kader van artikel 45m van de Auteurswet 1912, en slechts op voorwaarde dat Gebruiker zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen tevoren schriftelijk aan Uitgever heeft kenbaar gemaakt en daarbij heeft verzocht om beschikbaarstelling van de benodigde informatie en Uitgever die informatie niet binnen dertig dagen na ontvangst van dat verzoek op redelijke voorwaarden voor Gebruiker beschikbaar heeft gemaakt.

 

5. Offertes, tarieven en partijen

5.1 Alle offertes van Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. Indien een offerte van Uitgever een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Gebruiker wordt aanvaard, heeft Uitgever het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennismaking van de aanvaarding door Gebruiker te herroepen.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle tarieven en prijzen exclusief btw. Uitgever behoudt zich het recht voor de tarieven en prijzen te wijzigen.

 

6. Aflevering, installatie en implementatie

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient Gebruiker zelf voor de installatie en implementatie van het Product zorg te dragen aan de hand van de daartoe door of vanwege Uitgever verstrekte Documentatie.

6.2 Uitgever is niet aansprakelijk voor enige door Gebruiker geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie/implementatie van het Product door Gebruiker.

 

7. Facturering en betaling

7.1 Uitgever, of zijn vertegenwoordiger, factureert Gebruiker vooruit dan wel bij of na terbeschikkingstelling van het Product en handelt ook overigens de incassering van de door Gebruiker verschuldigde bedragen af.

7.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Verrekening door Gebruiker, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, is nimmer toegestaan.

7.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Uitgever, of diens vertegenwoordiger, gerechtigd aan Gebruiker een rente gelijk aan 1 % per maand van het openstaande bedrag in rekening te brengen, en voorts om alle ter zake van de incassering van de openstaande bedragen gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van de openstaande hoofdsom, aan Gebruiker in rekening te brengen, onverminderd het recht om, indien aantoonbaar is dat de werkelijk kosten hoger zijn, de werkelijk kosten aan Gebruiker in rekening te brengen.

 

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortelijke rechten, waaronder rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, met betrekking tot het Product en de Documentatie komen uitsluitend toe aan Uitgever. Onder "Uitgever" wordt voor de toepassing van dit artikel 8 mede begrepen een derde van wie Uitgever met betrekking tot het Product rechten als hierboven bedoeld in licentie heeft verkregen. Geen enkele bepaling in de Licentieovereenkomst of in deze voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Gebruiker van rechten als hierboven bedoeld. Gebruiker erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van onmiddellijk verval van al Gebruikers rechten met betrekking tot het Product, waarbij Gebruiker gehouden is alle exemplaren van Producten en de Documentatie op eerste verzoek van Uitgever aan deze af te geven of te vernietigen.

8.2 Indien Gebruiker merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 8.1 bedoelde rechten, is Gebruiker verplicht dit terstond schriftelijk aan Uitgever mede te delen. Gebruiker zal zonder schriftelijke toestemming van Uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Uitgever beslist in of buiten rechte tegen inbreuk makende derden op te treden, zal Gebruiker daaraan op kosten van Uitgever alle door Uitgever gevraagde medewerking verlenen.

8.3 Het is Gebruiker niet toegestaan enige in of op het Product of de Documentatie voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 8.1, gebruiksrechten of aanduidingen van merken of handelsnamen van Uitgever of derden te wijzigen of te verwijderen.

 

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Uitgever garandeert gedurende drie maanden na beschikbaarstelling van het Product aan Gebruiker dat het Product functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan Gebruiker geleverde Documentatie.

9.2 De in artikel 9.1 bedoelde garantie geldt uitsluitend voor gebreken die door Gebruiker binnen de garantietermijn schriftelijk bij Uitgever zijn gemeld en strekt uitsluitend tot, zulks ter keuze van Uitgever, kosteloos herstel van het Product of tot kosteloze vervanging van het Product, eventueel door -op het moment. dat die beschikbaar komt- een nieuwe release van het Product waarin het gebrek hersteld is, of tot het terugnemen van het Product door Uitgever tegen restitutie aan Gebruiker van door hem voor het gebrekkige Product betaalde vergoedingen.

9.3 Werkzaamheden tot onderzoek en/of herstel van gebreken die:

  • niet reproduceerbaar zijn of
  • niet een afwijking vormen van de in artikel 9.1 bedoelde specificaties of
  • veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van het Product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de Documentatie of
  • veroorzaakt zijn door het niet-naleven van de door of namens Uitgever aan Gebruiker verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van het Product of
  • veroorzaakt zijn door gebruik van het Product op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of andere producten die niet voldoen aan de door of namens Uitgever aan Gebruiker (al dan niet in de Documentatie) opgegeven (technische) specificaties of bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens of
  • veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin het Product gebruikt wordt (tenzij deze door Uitgever is geleverd of wordt gegarandeerd of onderhouden) of
  • veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen of
  • anderszins veroorzaakt zijn door niet aan Uitgever toe te rekenen oorzaken

vallen niet onder de in artikel 9.1 bedoelde garantie en zullen, indien zij door of namens Uitgever op verzoek van Gebruiker zijn verricht, door Gebruiker aan Uitgever worden vergoed op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke tarieven van Uitgever. In de hiervoor genoemde gevallen heeft Gebruiker evenmin aanspraak op kosteloze vervanging of herstel van het Product als in artikel 9.2 bedoeld.

9.4 Melding van een gebrek onder de garantie geeft Gebruiker nimmer recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het Product.

9.5 Hoewel met betrekking tot de inhoud van het Product door Uitgever de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden in het Product niet worden ingestaan. Uitgever en auteurs of redacteuren van het Product zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door Gebruiker van het Product op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

9.6 Buiten het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 heeft Gebruiker jegens Uitgever geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens gebreken van welke aard dan ook in of met betrekking tot het Product. Elke aansprakelijkheid van Uitgever voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade, voortvloeiende uit de Licentieovereenkomst of anderszins samenhangende met het Product en/of het gebruik daarvan door Gebruiker, wordt uitgesloten, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitgever, opzet en grove schuld door Uitgever ingeschakelde derden daaronder niet begrepen. Gebruiker vrijwaart Uitgever voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade.

9.7 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van Uitgever voor schadevergoeding in alle gevallen per schade veroorzakende gebeurtenis beperkt tot een bedrag, gelijk aan het door Gebruiker betaalde bedrag -of, indien sprake is van een periodieke vergoeding voor het Gebruiksrecht, gelijk aan de vergoeding voor het eerste kalenderjaar- voor het Product waardoor de schade zou zijn ontstaan. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt in dit verband als één gebeurtenis beschouwd. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing ongeacht de vorm van de aansprakelijkstelling, en ongeacht of deze berust op overeenkomst of onrechtmatige daad. Deze beperking is niet van toepassing op schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Uitgever, opzet en grove schuld van door Uitgever ingeschakelde derden daaronder niet begrepen.

9.8 Alle schadeclaims moeten op straffe van verval daarvan binnen twee maanden na het ontstaan van de schade door Gebruiker schriftelijk bij Uitgever zijn gemeld.

9.9 Uitgever garandeert het gebruik en ondersteuning van het Product conform de op het Product genoemde besturingssystemen met een maximum termijn van 5 jaar na aankoop van dit besturingssysteem.

 

10. Duur en beëindiging van het Gebruiksrecht

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Gebruiksrecht verleend voor onbepaalde tijd en kan de Licentieovereenkomst uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel genoemde gevallen.

10.2 Uitgever heeft het recht het Gebruiksrecht met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving indien: ? Gebruiker enige verplichting als bedoeld in de artikelen 4.7 of 8 niet naleeft of het Product gebruikt buiten het kader van het Gebruiksrecht dan wel anderszins inbreuk maakt op het in artikel 8 genoemde kader; ? aan Gebruiker (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of Gebruiker onder curatele of bewind wordt gesteld; ? ten laste van Gebruiker beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd; ? Gebruiker zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt. Uitgever is wegens voornoemde beëindiging van het Gebruiksrecht niet tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Uitgever op volledige schadevergoeding wegens schending door Gebruiker van zijn verplichtingen of van rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd Uitgever overigens ter zake toekomende rechten.

10.3 In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van de Licentieovereenkomst dient Gebruiker alle exemplaren (inclusief eventueel gemaakt kopieën) van het Product en van de Documentatie en alle gegevensdragers waarop het Product is vastgelegd op eerste verzoek van Uitgever af te geven dan wel het Product direct na ontbinding of beëindiging te verwijderen uit alle bij Gebruiker aanwezige (computer)apparatuur en Uitgever in staat te stellen desgewenst de naleving van deze verplichting te (doen) controleren.

10.4 Indien Gebruiker zijn in artikel 10.3 bedoelde verplichtingen niet onmiddellijk nakomt, is Uitgever gerechtigd alle door haar passend geachte maatregelen te nemen teneinde de rechten van Uitgever ter zake van het Product, Documentatie, ondersteunende apparatuur en elektronische media veilig te stellen en daartoe alle ruimten van Gebruiker te betreden.

 

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op het Gebruiksrecht, de Licentieovereenkomst alsmede op alle daarmee samenhangende geschillen tussen Uitgever en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle bedoelde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

12. Slotbepalingen

12.1 Gebruiker zal aan Uitgever of door Uitgever daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten van Gebruiker waar zich het Product bevindt, teneinde dit te kunnen inspecteren en zich te vergewissen van de juiste naleving door Gebruiker van de Licentieovereenkomst en van deze algemene voorwaarden.

12.2 Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van zijn rechten jegens Gebruiker uit hoofde van de Licentieovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de Gebruiker.

12.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Licentieovereenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze tussen Uitgever en Gebruiker schriftelijk zijn vastgesteld.

12.4 Onder de voorwaarde dat aan de rechten van Gebruiker uit de Licentieovereenkomst geen afbreuk wordt gedaan, is Uitgever gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Licentieovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan enige derde, door welke opdracht Uitgever van haar verplichtingen jegens Gebruiker zal zijn ontslagen. Gebruiker is verplicht alle door Uitgever voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking op eerste verzoek van Uitgever te verlenen.

 

Algemene voorwaarden Van Dale Webwinkel

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Van Dale Uitgevers
onderdeel van VBK Uitgevers BV
Postbus 13288
3507 LG Utrecht
Telefoonnummer: 088 700 2900 tijdens kantooruren
KvK-nummer: 30068750
BTW NL.0016.60.627.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
· de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
· indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
· de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Met digitale acceptgiro uw online bestelling betalen via AfterPay 
AfterPay voert voor Van Dale Uitgevers het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij Van Dale betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 200. 
Voor bedrijven gelden andere bedragen. Bij een eerste keer betalen via Afterpay kan maximaal € 300 afgerekend worden. Is uw bedrijf al bekend bij AfterPay, dan kan betaald worden tot een bedrag van € 450.
Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. 
U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene voorwaarden Van Dale Taaltrainingen

Voorwaarden die van toepassing zijn op het inschrijven op en deelnemen aan de Van Dale Taaltrainingen.

Artikel 1. Definities

1.1 Language Partners (Leverancier) Language Partners is een handelsnaam van Eurolinguist Nederland bv, statutair gevestigd te Amsterdam. Language Partners is verantwoordelijk voor de levering van de Van Dale Taaltrainingen en treedt derhalve op als Leverancier van de taaltrainingen onder het merk Van Dale Taaltrainingen.

1.2 Van Dale Taaltrainingen Van Dale Taaltrainingen is een merknaam en initiatief van Van Dale Lexicografie bv te Utrecht (Van Dale) en is door Van Dale ontwikkeld in samenwerking met Language Partners.

1.4 Cursist De Cursist is degene die aan de Van Dale Taaltraining deelneemt.

1.5 Contractant De Contractant is degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de Van Dale Taaltraining. De Contractant en de Cursist kunnen ook één en dezelfde persoon zijn.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Inschrijving voor de Van Dale Taaltrainingen met open inschrijving gebeurt door aanmelding via de website. De aanmelding wordt elektronisch bevestigd door Leverancier. Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de overeenkomst tussen Contractant en Leverancier tot stand met betrekking tot het in het aanmeldingsformulier gestelde.

2.2 Bij incompany- en individuele trainingen komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van een daartoe opgestelde opdrachtbevestiging. Ondertekening geschiedt door zowel Leverancier als Contractant.

2.3 Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst treden de wijzigingsregeling en de annuleringsregeling in werking.

Artikel 3. Intake

Leverancier nodigt de Cursist, na aanmelding, uit voor een toets en/of een intakegesprek. Indien het intakegesprek binnen 2 werkdagen voor de afgesproken aanvang door Cursist wordt verplaatst, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Cursusdata

4.1 Bij groepstrainingen met open inschrijving zijn de data vooraf vastgelegd. Om didactische redenen en om de kwaliteit te waarborgen is het maximale aantal deelnemers per groepstraining gesteld op acht deelnemers. Leverancier behoudt zich het recht voor bij een te groot aantal aanmeldingen voor één training of bij onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde training in overleg met betrokkenen de Cursisten op volgorde van aanmelding in te schrijven voor de eerstvolgende training.

4.2 Bij individuele trainingen of incompanytrainingen worden de data vastgesteld in overleg met Cursist en/of Contractant. Deze data worden schriftelijk vastgelegd bij de bevestiging van de training.

Artikel 5. Auteursrechten

Leverancier en Van Dale behouden zich uitdrukkelijk de auteursrechten voor van de door Leverancier ter beschikking gestelde materialen namens Leverancier, Van Dale en eventuele andere rechthebbenden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van Language Partners en Van Dale. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De Contractant is verplicht om de trainingsgelden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de factuur en voor de vervaldatum te betalen middels overschrijving van het betreffende bedrag op bankrekening nr. 22.65.43.838 bij Van Lanschot Bankiers Amsterdam t.n.v. Language Partners. Indien de Contractant de betaling niet binnen de betalingstermijn - de termijn gelegen tussen de dag van totstandkoming van de overeenkomst en de dag gelegen veertien dagen vóór de aanvang van de training - heeft voldaan, zijn de trainingsgelden direct en voor het geheel opeisbaar.

6.2 Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij/zij aan Leverancier een rente verschuldigd van 1% van het nettobedrag van de trainingsgelden, voor elke maand (30 dagen) of gedeelte daarvan, ingaand op de datum van opeisbaarheid van de trainingsgelden.

6.3 Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn gedaan, wanneer de onder artikel 5.1 genoemde bankrekening is gecrediteerd.

6.4 De Contractant is in verzuim door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn zonder dat ingebrekestelling is vereist.

6.5 Leverancier mag voorts, voor zover betaling onder de met Contractant afgesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, de Cursist deelname tot de training weigeren of de training geheel of gedeeltelijk opschorten totdat de volledige betaling is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit, dan is Leverancier bevoegd om de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk (inclusief kosten voor juridische bijstand), die voor Leverancier voortkomen uit de handhaving van haar rechten jegens de Contractant, komen voor rekening van de Contractant.

Artikel 7. Wijzigingsregeling

7.1 Indien wordt deelgenomen aan een training met open inschrijving is het voor Cursist niet mogelijk om een trainingssessie te wijzigen.
7.2 In geval van individuele trainingen en incompanytrainingen gelden onderstaande bepalingen. 

7.2.1 Één op de drie trainingssessies kan kosteloos worden verplaatst, indien de wijziging ten minste achtenveertig uur (twee werkdagen) vóór de aanvang van de betreffende sessie aan Leverancier wordt doorgegeven. De trainingssessie wordt dan opnieuw ingepland.
7.2.2 Bij afzeggen binnen achtenveertig uur (twee werkdagen) en bij overschrijden van het maximum aantal afzeggingen, worden de afgezegde trainingsdata niet vervangen, tenzij de Cursist / Contractant een flexibiliteitsclausule heeft afgesproken.
7.2.3 Flexibiliteitsclausule: alle trainingssessies kunnen kosteloos worden verplaatst, indien de wijziging ten minste achtenveertig uur (twee werkdagen) vóór de aanvang van de betreffende sessie aan Leverancier wordt doorgegeven. De trainingssessie wordt dan opnieuw ingepland, onverminderd artikel 6.5. De meerprijs van de flexibiliteitclausule bedraagt twintig procent van de trainingsprijs.
7.2.4 Een training dient binnen een jaar na aanvang afgerond te worden. Leverancier behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van deze periode de training te beëindigen.

7.3 De regelingen en bepalingen onder artikel 7.2 gelden uitsluitend indien de afzegging en het maken van de nieuwe afspraak bij de cursusadministratie plaatsvindt.

Artikel 8. Annuleringsregeling

8.1 Indien een Cursist binnen 30 tot 15 dagen voorafgaand aan de start van een groepstraining met open inschrijving annuleert, is 50% van het trainingsgeld verschuldigd. Indien de annulering binnen 15 dagen voorafgaand aan de start van de training plaatsvindt, is 100% van het trainingsgeld verschuldigd.

8.2 Indien Cursist van een groepstraining met open inschrijving, de training meer dan 30 dagen voor aanvang van de training annuleert en er reeds een intake heeft plaatsgevonden, worden de kosten voor de intake aan Cursist in rekening gebracht.

8.3 Bij annulering door Leverancier wordt in overleg met de Cursist voor een andere training gekozen. Indien dit niet mogelijk is worden reeds betaalde trainingsgelden, betrekking hebbend op de nog niet gevolgde trainingsuren, gerestitueerd.

8.4 Bij overlijden van de Cursist voor aanvang van de training zijn geen trainingsgelden verschuldigd.

8.5 In geval van individuele trainingen en incompanytrainingen geldt dat: mocht de Cursist of Contractant, na bevestiging van de training, de training om dwingende redenen willen uitstellen, de overeengekomen trainingsgelden verschuldigd blijven, Indien het bericht van uitstel uiterlijk tien dagen vóór de eerste trainingsdag door Leverancier wordt ontvangen per aangetekend schrijven en de training binnen een half jaar wordt gevolgd, zijn hieraan geen extra kosten verbonden. Indien niet aan deze condities wordt voldaan, behoudt Leverancier zich het recht voor om extra administratiekosten in rekening te brengen.

8.6 Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering door Leverancier.

Artikel 9. Aanpassingen door Leverancier

9.1 Bij ziekte en/of verhindering van een trainer voor één of meer sessies zal Language Partners, indien mogelijk, voor een gelijkwaardige vervanger zorgen.

9.2 Indien vervanging in de zin van artikel 9.1 niet mogelijk blijkt te zijn, zal Leverancier de Cursist daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en in overleg zo spoedig mogelijk alternatieve data plannen. Hierbij geldt artikel 8.3.

9.3 In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft een Cursist / Contractant geen recht op (schade-)vergoeding.

Artikel 10. Relatiebeding

De werknemers van Leverancier zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Leverancier mogen verrichten. Op grond daarvan staat het Contractant niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Leverancier om, ex-werknemers van Leverancier in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Leverancier.

11.2 Algemene inkoopvoorwaarden van Contractant zijn niet van toepassing, tenzij zij door Leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

11.3 Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillen

Alle geschillen, van welke aard dan ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen Cursist/Contractant en Leverancier mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank of het kantongerecht te Amsterdam, de feitelijke vestigingsplaats van Leverancier.

Artikel 13. Gegevens Cursist en Contractant

Leverancier en Van Dale respecteren de privacy van Cursisten en Contractanten en dragen er zorg voor dat persoons- en organisatiegegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens van Contractant en Cursist worden door Leverancier en Van Dale gebruikt om de organisatie van trainingen optimaal te laten verlopen. Voor het overige zullen Leverancier en Van Dale deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van betrokkenen. Leverancier en Van Dale zullen persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de organisatie van de training.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Leverancier spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

14.2 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Contractant voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

14.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 1.500,-.

14.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5 Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Contractant de mogelijkheid heeft zich ten aanzien van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Algemene voorwaarden Van Dale Vertaalbureau

Van Dale Vertalingen is een samenwerking van Van Dale en The Language Lab. The Language Lab Talenservice BV is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vertalingen onder de handelsnaam Van Dale Vertalingen.

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'het vertaalbureau' verstaan: The Language Lab Talenservice B.V., gevestigd te Amsterdam en handelend onder de naam Van Dale Vertalingen.

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3 Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.

2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van het vertaalbureau binden het vertaalbureau pas nadat het vertaalbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Indien het vertaalbureau er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het vertaalbureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het vertaalbureau gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3 Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2 Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voorzover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het vertaalbureau constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is het vertaalbureau gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2 Bij toerekenbare overschrijding door het vertaalbureau van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het vertaalbureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken.

5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het vertaalbureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 - Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het vertaalbureau kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

6.2 De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3 Het vertaalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het vertaalbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,-- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,-- per declaratie.

Artikel 7 - Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het vertaalbureau om commentaar vraagt en indien het vertaalbureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het vertaalbureau zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door het vertaalbureau van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4 Indien de klacht gegrond is, is het vertaalbureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

7.5 Indien de opdrachtgever en het vertaalbureau niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de ATA. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats door een scheidsgerecht, overeenkomstig het Geschillenreglement ATA.Indien de opdrachtgever een geschil wenst te laten beslechten op basis van dit Geschillenreglement, dan is het vertaalbureau verplicht hieraan mee te werken. De Geschillencommissie doet een voor partijen bindende uitspraak.

7.6 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Het vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

8.2 De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 45.000,-- per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.

8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid.

8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers.

8.6 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8.7 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms?, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 - Ontbinding en overmacht

9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het vertaalbureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

9.2 Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.

9.3 Indien het vertaalbureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 - Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen waaromtrent geen bindende uitspraak van de Geschillencommissie van de ATA overeenkomstig artikel 7.5 is verkregen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van het vertaalbureau.

Artikel 12 - Deponering en inschrijving

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 3 april 2003 onder depotnummer GV 4131.

12.2 De ATA is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482690.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.